History
Boldog XI. Benedek pápa, A Szervita Rend jóváhagyásáról szóló Dum Levamus kezdet? Bullája

1304 - 2004

Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiainak, Szent Ágoston rendjében Sz?z Mária Szolgái Generálisának, az összes El?járónak és a Testvéreknek, üdvözlet és apostoli áldás.

Miközben tekintetünket körülhordozzuk, és az Úr nyáját, melyet az isteni rendelkezés érdemeink nélkül ránk bízott, a lelkipásztori kötelesség szerint szemléljük, vigyázó gondoskodásunkat, amennyire a Magasságból megadatik, szívesen irányítjuk arra, hogy a Seregek Ura Istene sz?l?skertjének m?vel?i az üdvösség munkálására úgy törekedjenek, hogy ez a sz?l?skert, messzire kiterjesztve sz?l?vesszeit, az üdvös gyümölcsük b?ségét teremje.

Bár az apostoli gondoskodásunk irányul mindenegyes munkásra, vagyis az egyházi személyekre, de a szerzetesekre, akik a világi csábításokat a jámbor életre törekvéssel elhagyva, az égiek szemlélésében szüntelenül fáradoznak, még nagyobb tör?dést illik fordítanunk, és ?ket a vallás ügyének érdekében b?ségesebb apostoli segítséggel kell támogatnunk.

Valóban ti, akik Szent Ágostonnak, az Apostoli Szék által jóváhagyott Rendjéhez tartoztok, és azt szolgáljátok, a dics?séges Sz?z Mária iránti ájtatos tiszteletb?l felvettétek az új nevet: magatokat alázattal a Szent Sz?z Szolgáinak nevezve; Szent Ágoston említett Rendjét ezáltal is a ti regulátoknak a Szent Sz?z tiszteletére alkotott jámbor és tiszteletreméltó szabályai szerint, eddig dicséretre méltóan szolgáltátok és szolgáljátok; továbbá nektek különleges kiváltságok által a Szentszék megengedte, hogy általános káptalant tartsatok, és ott rendf?nököt válasszatok, hogy a Rendetek testvérei fölött szabadon gyakorolhassa az irányítást és mindazt, ami hivatalához tartozik, és hogy eltemethessétek azokat, akik a ti szent helyeiteken választják a temetkezésüket.

Ezekb?l világosan következik, hogy a ti említett regulátokat a Szentszék valami módon már meger?sítette.

Mi pedig, akik ugyanezen Szent Sz?znek, Asszonyunknak hódolatunkat, amennyire képesek vagyunk, örömmel tanúsítjuk, nem akarván, hogy valaki ellenetek és a regula ellen valamilyen csorbítást kieszközöljön, hanem inkább azt, hogy ennek a regulának legyen az Apostoli szolgálat által meger?sítése: a bárki részérül jöv? mindenfajta kételkedés megakadályozására ezekben az ügyekben, engedve a ti kéréseiteknek, a regulát és annak felsorolt rendelkezéseit Apostoli Tekintélyünkkel kifejezetten meger?sítjük és jóváhagyjuk. A jelen irat védelmével megszilárdítjuk, és azt nektek engedélyezzük, elrendelve, hogy azt ti minden id?ben sértetlenül tartsátok meg.

Egyetlen embernek se legyen szabad, tehát a mi meger?sítésünknek, jóváhagyásunknak, engedélyünknek és rendelkezésünknek ezt az iratát gyengíteni, vagy vakmer? bátorsággal vele szembeszállni. Ha pedig valaki mégis ezt megkísérelni merészelné, tudja meg, hogy a Mindenható Istennek, Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a büntetését veszi magára.
Kelt: a Lateránban, 1304. február 11-én, pápaságunk els? évében.